Entrevista a Carles Puigdemont, candidat de Junts +

0
38

Com ajudarien els municipis des del Govern?

Des de Junts+, tenim una visió integral de suport als municipis. Els ajuntaments són la primera porta d’entrada de les preocupacions i de les necessitats de la gent. Tots els ajuntaments, del poble més petit i de la ciutat més gran, tenen un rol d’una enorme importància per contribuir a fer una vida millor als veïns i veïnes. En aquest sentit, sabem que les crisis dels darrers anys han tensionat enormement la seva tresoreria i els seus serveis, i és evident que necessiten tot el suport del Govern de la Generalitat per poder desenvolupar les seves funci-ons i competències de la millor manera possible.

Per això, proposem augmentar el seu finançament per inversions en infraestruc-tures, serveis socials, educació o sanitat. De la mateixa manera, cal avançar en la descentralització perquè tinguin més autonomia i capacitat de decisió en temes que afecten directament els seus ciutadans. Això implica una major transferèn-cia de competències i recursos des del Govern espanyol cap als ajuntaments. I, evidentment, ha d’anar acompanyat de diàleg i coordinació permanent en la presa de decisions amb ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organitzacions municipalistes.

També és indispensable que la simplificació administrativa sigui una realitat per als ajuntaments, especialment els dels municipis més petits, pateixen per poder complir amb les seves competències per la manca de personal i per l’excés de burocràcia.

En paral·lel, apostem per un programa de formació i assessorament amb l’objectiu que els responsables municipals puguin prendre les millors decisions possibles i també fomentar la participació ciutadana en la presa de decisions en l’àmbit local. Creiem que els ciutadans han de tenir un paper més actiu en la gestió dels seus municipis.

Aquestes són només algunes de les mesures que proposem per ajudar als mu-nicipis. Estem convençuts que amb un suport adequat, els ajuntaments han de jugar un paper clau per aixecar el país. El 12 de maig està en joc el futur del país i, per tant, també dels seus pobles i ciutats.

Aprovarien l’Estatut de Municipis rurals que ha aprovat el govern actual?

Sempre hem demostrat una sensibilitat especial per la realitat i les necessitats dels municipis rurals i de muntanya i el seu compromís amb garantir l’arrelament, la lluita contra el despoblament i afavorir la repoblació. En aquest sentit, proposem la creació d’un àmbit institucional de governança rural per as-solir un gran Pacte Nacional Rural–Urbà, a través d’una estructura descentrali-tzada que coordinarà transversalment totes les polítiques que afecten directa-ment el món rural.

Des de Junts+, veiem positivament que hi hagi un marc normatiu diferenciat, que presti especial atenció a les particularitats d’aquests municipis, que reforci la seva autonomia i suficiència financera, i que garanteixi l’adequada prestació de serveis públics i promogui el desenvolupament social i econòmic. La llei de l’Estatut del Municipi Rural, però també la nova llei de l’Alta Muntanya van en aquesta línia i han quedat pendents del tràmit parlamentari. La pròxima legisla-tura s’hauran de reprendre i Junts+ hi aportarem la mirada que dona el fet de ser la primera força municipalista del país.

Quina seria la política de gestió de l’aigua del seu executiu de cara als mu-nicipis?

Les sequeres seran un fenomen estructural i, per tant, cal que el país estigui preparat i disposi de les infraestructures necessàries per garantir noves fonts de recursos hídrics i gestionar-los millor. L’objectiu no és altra que enfortir la re-siliència de Catalunya davant del canvi climàtic i garantir l’accés equitatiu i just de l’aigua per a tothom. Per això, necessitem disposar de sobirania en la gestió de l’aigua i prendre les decisions des de Catalunya. Hem de donar una resposta nacional al repte de la sequera.

Cal exigir a l’Estat espanyol que delegui a la Generalitat les competències hídri-ques plenes en tot l’àmbit territorial de Catalunya; és a dir, sobre els recursos hídrics, també de les subconques a Catalunya de l’àmbit de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE). A més, hem de tirar endavant l’execució de la Llei 9/2023, de mesures extraordinàries i urgents per a afrontar la situació de seque-ra excepcional, que va aprovar el Parlament a instàncies del nostre grup parla-mentari fa un any.

Així mateix, proposem elaborar un Pla integral de modernització dels regadius, accelerar el pagament dels ajuts i subvencions als ens locals per tal que puguin afrontar i iniciar les obres i reparacions de les infraestructures malmeses i evitar-hi les fuites d’aigua, així com una nova ampliació d’aquesta línia d’ajuts al món local, amb la dotació pressupostària corresponent.

I, en paral·lel, tenim la necessitat d’incorporar noves fonts de subministrament al cicle de l’aigua i incrementar la seva capacitat. Cal continuar en la dessali-nització d’aigua de mar, dissenyada amb criteris de sostenibilitat energètica i ambiental, la regeneració d’aigües residuals i l’ús d’aigües subterrànies que permetin no dependre tant del cicle natural de l’aigua.

Els alcaldes es queixen molt de l’infrafinançament dels ajuntaments i del traspàs de competències sense l’acompanyament de recursos per assu-mir-les (educació, sanitat, etc.). Hi està d’acord amb aquestes reivindica-cions?

Des de Junts+, i ho vaig constatar en la meva etapa com a alcalde de Girona, som conscients de l’infrafinançament que pateixen molts ajuntaments i que és una qüestió estructural que no s’ha resolt. Entenem que s’han de buscar fórmu-les alternatives a la pujada d’impostos i taxes municipals per disposar dels in-gressos suficients per mantenir els serveis que presten. En aquest sentit, reivin-diquem, i així ho vam signar en l’acord amb el PSOE, que Catalunya pugui ges-tionar el 100% dels impostos que recapta a Catalunya, que es reverteixi el dèfi-cit fiscal de 22.000 milions d’euros anuals i l’incompliment constant de les in-versions del Govern espanyol a Catalunya.

Creu que, en general, des del Govern es té prou en compte els alcaldes i alcaldesses a l’hora de prendre decisions sobre els territoris?

El que tenim clar des de Junts+ és que les decisions importants que s’hagin de prendre, i que siguin d’interès d’un o més municipis, han de comptar amb la veu dels seus alcaldes i alcaldesses i, per extensió, de la seva ciutadania. Per tant, governarem amb diàleg constant amb les entitats municipalistes i amb els ajun-taments del nostre país.

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.