Col·lecció de manuals ‘Sóc regidor, i ara què?’

0
629

Des d’Alcaldes.eu volem recomanar als ajuntaments catalans la ‘Col·lecció de manuals ‘Sóc regidor, i ara què?’’. 
 
Els ajuntaments catalans comencen a rebre els manuals que conformen la col·lecció ‘Sóc regidor i ara què?’, que l’ACM i la Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes (FAAEE) han actualitzat i reeditat coincidint amb l’inici del nou mandat municipal 2019-2023. 
 
Es tracta d’una col·leccció en petit format que compta amb diversos manuals adreçats als nous alcaldes i alcaldesses, i regidors i regidores dels ajuntaments catalans. De fet, serveix com a manual de consulta per resoldre totes aquelles qüestions que els generen interrogants en la seva activitat diària al capdavant dels ajuntaments. Els continguts d’aquests llibres estan elaborats a partir de les consultes més habituals que es poden plantejar els càrrecs electes locals.
 
En total hi ha 11 manuals, cadascun d’una àrea diferent, i a on es recullen les 150 preguntes principals, dividides en varies parts.

Faci click a l’àrea que sigui del seu interès

       

Presenta  de manera àgil les           És una eina per administrar            Presenta una guia perquè               Presenta una guia per conèixer
principals qüestions i dubtes            la hisenda municipal amb               els regidors i regidores                    el funcionament de l’urbanisme
que sorgeixen a un càrrec               una clara definició del que              d’educació puguin conèixer             a nivell local, la legislació que
electe en el moment de la               és la hisenda local,                          el marc competencial i la                 s’aplica, les competències que
formació d’un govern                       qüestions tributàries,                       normativa.                                        tenen els governs locals i el
municipal.                                        qüestions sobre ingressos                                                                       planejament, la gestió i
                                                        no tributaris o tots els                                                                               execució urbanística.
                                                        aspectes referents als 
                                                        pressupostos locals.

     
Eina per poder gestionar les           Eina per conèixer el funcionament  Presenta una guia per tenir un        Permet conèixer i resoldre els
polítiques mediambientals              de la mobilitat, els referents             primer coneixement del sistema     dubtes que puguin generar
d’àmbit municipal i on s’hi               normatius, al gestió de la mobilitat  d’empleats públics de les entitats    conceptes com el sistema de
pot trobar tota la informació            i de la via pública, el transport         locals catalanes, amb informació    serveis socials a Catalunya, el
sobre qüestions relatives al            públic o el finançament.                   sobre els diferents tipus                  seu finançament, els programes 
règim general de la                                                                                 d’empleats, així com la complexa    i accions sectorials, la
intervenció administrativa,                                                                       realitat de les diferents                    planificació o la qualitat del
les principals qüestions                                                                           normatives aplicables.                     servei.
relatives als àmbits
sectorials amb més
incidència ambiental.

     
Es tracta d’una eina on trobar la      Hi trobareu una acurada                 Pretén ser una eina bàsica, de
informació sobre el propi                 descripció del marc legislatiu,         referència i consulta, per a
concepte seguretat, els diferents    detalls sobre polítiques públiques   aquelles persones que teniu
operadors, la legislació o sobre       dirigides a diversificar i fomentar    assignada una responsabilitat
aspectes com la protecció de          l’economia i l’ocupació, sobre         política en matèria de salut
dades o la mobilitat.                         emprenedoria i la creació               pública.
                                                         d’empreses.

 

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.