25.9.20 – MADRID

El govern de l’Estat ha acordat amb les administracions autonòmiques i locals i organitzacions sindicals la regulació del teletreball dels empleats públics

0
96

L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) recollirà la regulació bàsica de teletreball del funcionari. Cada administració pública podrà establir la prestació de serveis per aquesta nova modalitat, garantint, en tot cas, l’atenció directa presencial a la ciutadania

L’acord pel teletreball és una realitat. Foto: FMC.

Les parts acorden:

• Que es regula amb caràcter bàsic la prestació del servei a distància mitjançant teletreball.
• Es fomenta així l’ús de les noves tecnologies de la informació i el desenvolupament de l’administració digital
• Aquesta mesura comporta avantatges tant per a les empleades i empleats públics com per a l’administració i la societat en general. Entre d’altres, cal destacar la reducció del temps en desplaçaments, la sostenibilitat ambiental o la millora de la conciliació del desenvolupament professional amb la vida personal i familiar.
• Però en tot cas caldrà respectar els principis de transparència, igualtat entre dones i homes i la coresponsabilitat.
• S’hauran de garantir el dret a la intimitat o la desconnexió digital, el deure de confidencialitat i de protecció de dades.
• En tot cas, el teletreball no podrà suposar cap incompliment de la jornada i l’horari que correspongui en cada cas, ni de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
• Seran requisits per poder aplicar aquesta modalitat de treball:
  • una valoració prèvia de que les tasques que es realitzen són susceptibles de poder-se realitzar mitjançant teletreball,
  • una avaluació i planificació preventiva,
  • i la formació en competències digitals necessàries per a la prestació del servei.
• En tot cas, la prestació de servei a distància mitjançant la modalitat de teletreball no serà considerada com a ordinària per la diversa naturalesa dels serveis a la ciutadania que les diferents Administracions ofereixen, i, per tal de garantir la prestació d’aquests serveis, fan necessari tenir present que la modalitat de teletreball no és absoluta: serà a cada àmbit i en la normativa reguladora que a aquest efecte es dicti per cada Administració competent on es determini el percentatge de la prestació de serveis que pot desenvolupar-se per aquesta nova modalitat, de tal manera que es combini la presencialitat i el teletreball en el règim que s’estableixi.
• Es garanteix en tot cas l’atenció directa presencial a la ciutadania.
Els principals punts que inclourà el futur art. 47 bis de l’TRLEBEP són:
  1. Consideració del teletreball com aquella modalitat de prestació de serveis que es pugui desenvolupar a distància, fora de les dependències de l’Administració, sempre que les necessitats del servei ho permetin.
  2. La prestació del servei mitjançant el teletreball ha de ser expressament autoritzada i compatible amb la modalitat presencial. Per això tindrà caràcter voluntari i reversible, excepte en determinats casos degudament justificats.
  3. Es realitzarà en els termes de les normes que es dictin en desenvolupament del TRLEBP, que seran objecte de negociació col·lectiva en l’àmbit corresponent i contemplaran criteris objectius en l’accés a aquesta modalitat de prestació de servei.
  4. El teletreball haurà de contribuir a una millor organització del treball a través de la identificació d’objectius i l’avaluació del se compliment.
  5. El personal que presti serveis mitjançant el teletreball tindrà els mateixos drets i deures que la resta del personal que prestin serveis en modalitat presencial, inclosos els derivats de t la normativa de prevenció de riscos laborals que resulti d’aplicació.
  6. L’Administració proporcionarà i mantindrà els mitjans tecnològics necessaris per la prestació del servei a distància.
  7. El personal laboral es regirà en matèria de teletreball pel previst pel TRLEBEP i per les seves normes de desenvolupament.


 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.