DECRET LLEI 3/2014, de 17 de juny. Mesures urgents per a l’aplicació a Catalunya de la LRSAL

0
289

DECRET LLEI 3/2014, de 17 de juny, pel qual s’estableixen mesures urgents per a l’aplicació a Catalunya de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.
 
El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei, i d’acord amb el que estableix l’article 67.6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo el següent

DECRET LLEI

Preàmbul
 
I. La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, que modifica, entre d’altres, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, es justifica a l’empara de l’article 149.1.14 i 149.1.18 de la Constitució espanyola, que estableix que l’Estat té competència exclusiva en matèria d’hisenda general i deute de l’Estat i sobre les bases del règim jurídic de les administracions públiques, i incideix en el principi introduït en l’article 135 de la Constitució, seguint el camí marcat per la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 
L’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, ha estat modificat considerablement per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, que ha classificat les competències dels ens locals en competències pròpies, competències delegades i competències distintes de les pròpies i de les atribuïdes per delegació.
 
És de destacar l’apartat 4 de l’article 7, mitjançant el qual s’estableix que els ens locals només podran exercir competències diferents de les pròpies i de les atribuïdes per delegació quan no es posi en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda municipal, d’acord amb els requeriments de la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i, alhora, no s’incorri en un supòsit d’execució simultània del mateix servei públic amb una altra Administració pública, i serà necessària l’obtenció dels informes que acreditin aquests aspectes.
 
La disposició addicional novena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, regula el procediment per tal que s’adaptin, abans del 31 de desembre de 2014, els convenis, acords i altres instruments de cooperació ja subscrits en el moment d’entrar en vigor aquesta llei, entre els ens locals i l’Estat o comunitat autònoma i que comportin qualsevol tipus de finançament destinat a sufragar l’exercici per part dels ens locals de competències delegades o competències diferents de les contingudes en els articles 25 i 27 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. En cas de no fer-se aquesta adaptació, els convenis, acords i altres instruments de cooperació ja subscrits
quedaran sense efecte.
 
II. L’aplicació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, requereix tenir en consideració el mandat recollit a l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que regula, en l’article 160, la competència exclusiva de la Generalitat, tot respectant l’autonomia local, per determinar les competències i les potestats pròpies dels municipis i d’altres ens locals, en els àmbits fixats per l’article 84.
 
L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, actua com a garant de l’autonomia municipal, d’acord amb el mandat de l’article 137 de la Constitució, i ordena al legislador –estatal i autonòmic, sense distinció– que atorgui competències pròpies als ens locals en les matèries que en aquest s’hi recullen. És, doncs, l’àmbit material indispensable que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, considera que ha de prestar l’ens local.
 
L’aplicació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, a Catalunya s’ha d’entendre favorable a l’autonomia local, al bloc constitucional de competències i a les previsions de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. En aquest sentit, d’acord amb la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de juny, l’article 84 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya no desplaça o impedeix l’exercici de la competència estatal en matèria de bases de
règim local establerta a l’article 149.1.18 de la Constitució, de manera que es produeix una superposició entre ambdues previsions, l’estatal bàsica i l’estatutària autonòmica, la qual cosa es tradueix en la vigència del que estableix l’article 84 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i de la normativa de desplegament d’aquest amb rang de llei.
 
Vista la disposició addicional tercera de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, Catalunya aplicarà aquesta llei, sens perjudici de la competència exclusiva en règim local assumida d’acord amb l’article 160 de l’Estatut d’autonomia. En el marc de la normativa bàsica de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, s’exigeix fer una integració d’aquesta norma amb l’Estatut d’autonomia i les lleis que el desenvolupen, tenint en compte el sistema institucional propi.
 
En base a aquesta integració, l’article 7.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en concordança amb l’article 25.2 d’aquest mateix text legal, estableix que les competències pròpies dels municipis només poden ser determinades per llei: tant la llei estatal com la llei autonòmica són atributives de competències pròpies al municipi.
 
Les competències que el legislador sectorial autonòmic ha anat atribuint i les que en un futur atribueixi als ens locals s’han de considerar com a competències pròpies a efectes de l’abast que se li dóna a aquest concepte en l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. Aquesta és la interpretació més ajustada a la Constitució i a l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Però, a més, aquesta és la interpretació que deriva de la mateixa Llei 7/1985, de 2 d’abril, atès que a l’article 2 fa referència expressament al fet que, per a l’efectivitat de l’autonomia garantida constitucionalment, “la legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes reguladores dels diferents sectors d’acció pública, segons la distribució constitucional de competències”, n’atribuiran les que siguin procedents.
 
Així també, l’article 7.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, preveu que l’Estat i les comunitats autònomes en l’exercici de les seves competències respectives podran delegar en els ens locals l’exercici de les seves competències, les quals es desenvoluparan en els termes establerts en la disposició o acord de delegació, amb respecte, així mateix, al sistema institucional propi català i de conformitat amb el que preveu l’Estatut
d’autonomia de Catalunya.

III. Aquest Decret llei es dicta a l’empara del títol competencial recollit en l’article 160 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de règim local, amb respecte al principi d’autonomia local, d’acord amb el que estableix l’article 149.1.18 de la Constitució, per a la determinació de les competències i de les potestats pròpies dels municipis i dels altres ens locals, en els àmbits especificats en l’article 84 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, així com les relacions entre les institucions de la Generalitat i els ens locals.
 
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, el passat 31 de desembre de 2013, i els mesos transcorreguts des de llavors, en què la incertesa jurídica ha generat la successió de nombroses i contradictòries interpretacions per part dels ens locals, han evidenciat la necessitat de disposar d’una norma que ofereixi seguretat jurídica i garanties del manteniment de l’autonomia local en els termes previstos per l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
 
La situació d’indefinició generada està permetent que cada municipi faci una interpretació diferent, quant a les matèries competencials sobre les quals pot prestar serveis públics als ciutadans, quan haurien de ser les mateixes, per tal de preservar el principi constitucional d’igualtat. També es posa en relleu supòsits possibles de paralització o renúncia en la prestació de serveis i activitats dirigides als ciutadans per entendre que, amb l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, l’ens local ja no és competent per poder-ne prestar.
 
En molts casos els àmbits materials afectats són els de naturalesa bàsica prestacional als ciutadans com ara serveis socials, ensenyament, polítiques d’immigració, d’ocupació i de defensa de consumidors.
 
Aquest escenari d’incertesa afecta el funcionament diari dels ens locals ja que la Llei estatal és vigent. Però a aquest marc s’afegeix el fet que l’aplicabilitat d’algunes de les seves previsions estan diferides en el temps, en certs terminis determinats, com són, per exemple, els relatius a la disposició addicional novena, respecte de l’adaptació d’acords, convenis i altres instruments de col·laboració, i a la disposició transitòria onzena, respecte de les mancomunitats de municipis.
 
Concorren, per tant, circumstàncies excepcionals i rellevants que determinen la necessitat d’una acció normativa immediata que aprovi mesures urgents, que no es poden demorar durant el temps necessari per tramitar-les pel procediment legislatiu ordinari, ja que es tracta de donar resposta a una situació fàctica que afecta els serveis públics i les activitats que desenvolupen els ens locals en benefici dels ciutadans.
 
La regulació continguda en aquest Decret llei compleix els requisits d’extraordinària i urgent necessitat que s’exigeixen per a la utilització d’aquest instrument normatiu, previstos a l’article 64.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, per tal d’establir les normes necessàries per unificar criteris a l’hora d’aplicar la Llei 27/2013, de 27 de desembre, en allò relatiu a l’exercici de determinades competències per part dels ens locals, regulant el procediment per a l’obtenció dels informes previstos a l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i l’adaptació dels convenis, els acords i la resta d’instruments de cooperació ja subscrits.
 
La part dispositiva del Decret llei consta de vuit articles, els quals aclareixen a què responen les competències pròpies, les delegades i les distintes de les pròpies i de les atribuïdes per delegació dels ens locals en el marc de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, però sense dur a terme un desenvolupament bàsic d’aquest, i d’acord amb les bases estatals del règim local.
 
La part final consta de vuit disposicions addicionals –que aclareixen l’exercici d’aquestes competències abans de l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, estableixen l’adaptació dels convenis, acords i altres instruments de cooperació subscrits entre l’Administració de la Generalitat i els ens locals i reconeixen el règim especial de l’Aran– i d’una disposició final.
 
Per tot això, en ús de l’autorització concedida per l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a proposta de la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals, i d’acord amb el Govern,
 
Decreto:

Article 1

Objecte

Aquest Decret llei té per objecte:
 
a) Aclarir l’aplicació a Catalunya de les competències locals.
b) Regular el procediment per a l’obtenció per part dels ens locals dels informes previstos a l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, per a l’exercici de les competències dels ens locals distintes de les pròpies i de les atribuïdes per delegació.
c) Regular el procediment per adaptar els convenis, els acords i la resta d’instruments de cooperació ja subscrits, en data 31 de desembre de 2013, entre l’Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya, que portin aparellat qualsevol tipus de finançament destinat a satisfer l’exercici de competències delegades o competències distintes de les pròpies i de les delegades, que preveu la disposició addicional novena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.
 
Article 2

Competències pròpies dels ens locals
 
 1. Són competències pròpies dels ens locals de Catalunya les atribuïdes com a tals per les lleis estatals i catalanes. Aquestes competències les exerceix l’ens local en règim d’autonomia i sota la seva pròpia responsabilitat.
 2. Poden ser titulars de competències pròpies els municipis i les vegueries en els termes previstos en les lleis. També ho poden ser les àrees metropolitanes en els termes establerts per la llei de creació respectiva.
 3. La llei que determini competències pròpies dels ens locals ha de garantir que no es produeixi una atribució simultània de la mateixa competència a una altra Administració pública i, alhora, avaluar la conveniència de la implantació de serveis locals conforme als principis de descentralització, eficiència, estabilitat i sostenibilitat financera.
La memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades que acompanyi la Llei ha de reflectir l’impacte sobre els recursos financers de les administracions públiques afectades i el compliment dels principis
d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i eficiència del servei o l’activitat que es realitzi en exercici de la dita competència pròpia. Així mateix, la memòria ha de preveure la dotació dels recursos necessaris per assegurar la suficiència financera dels ens locals sense que això pugui comportar, en cap cas, una major despesa de les administracions públiques.
 
Article 3

Delegació de competències de l’Administració de la Generalitat als ens locals de Catalunya
 1. L’Administració de la Generalitat pot delegar en els municipis, en les comarques, en les vegueries i en les àrees metropolitanes l’exercici de competències que, per la seva naturalesa o característiques, no requereixin el seu exercici directe per part de l’Administració de la Generalitat i no comportin l’exercici de potestats de planificació o coordinació que excedeixin l’àmbit territorial de l’ens a què es delegui.
 2. La delegació de competències ha de tenir com a finalitats apropar la gestió pública a la ciutadania, millorar l’eficàcia en la prestació dels serveis i simplificar les estructures administratives.
 3. El règim jurídic de la delegació és el previst en la legislació de règim jurídic i procediment de les administracions públiques i en la legislació de règim local. En qualsevol cas, la delegació no pot afectar la sostenibilitat financera de l’ens local i ha de garantir la suficiència financera de l’exercici de la competència.
 
Article 4

Competències dels ens locals distintes de les pròpies i de les atribuïdes per delegació
 
Són competències dels ens locals distintes de les pròpies i de les atribuïdes per delegació aquelles que no els han estat expressament atribuïdes com a tals per l’Estatut d’autonomia de Catalunya ni per les lleis sectorials estatals i catalanes.
 1. Els ens locals poden assumir competències distintes de les pròpies i de les atribuïdes per delegació per promoure activitats i prestar serveis, sempre que es compleixin els requisits següents:
 • quan l’activitat o servei contribueixi a satisfer una necessitat dels veïns.
 • quan l’activitat o servei no estigui atribuïda expressament per llei a una altra Administració pública.
 • c) quan no s’incorri en un supòsit d’execució simultània del mateix servei públic o duplicitat amb una altra Administració pública.
 • d) quan l’ens local disposi de suficiència financera per promoure l’activitat o prestar el servei, i
 • e) quan l’ens local tingui garantida la prestació dels serveis mínims obligatoris que per llei li corresponen.

        2. La implantació de l’activitat o del servei no pot comprometre en cap cas l’exercici de les competències pròpies de l’ens local i ha de                   quedar garantida la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda municipal, així com el compliment del principi d’eficiència.

        3. L’execució simultània del mateix servei públic o duplicitat existeix quan conflueixin l’Administració de la Generalitat de Catalunya i                     l’ens local sobre una mateixa acció pública, activitat o servei, projectades sobre un mateix territori i sobre les mateixes persones.

        4. La sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda de l’ens local queda garantida quan l’exercici de la competència distinta de la                       pròpia i de l’atribuïda per delegació no supera la seva capacitat per finançar els compromisos de despesa presents i futurs dins dels                   límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial, de conformitat amb allò que estableix la legislació sobre estabilitat                             pressupostària.

 
Article 5

Exercici de les competències delegades
 
 1. La delegació que l’Administració de la Generalitat efectuï als ens locals en exercici de les seves competències ha de determinar l’abast, el contingut, les condicions i la durada d’aquesta, així com les tècniques de direcció i control d’oportunitat i d’eficiència que es reserva l’Administració de la Generalitat, i els mitjans personals, materials i econòmics que aquesta assigni, i no pot suposar una major despesa de les administracions públiques.
 2. La delegació s’ha d’acompanyar:
 • d’una memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades on es justifiquin els principis d’eficiència de la gestió pública, d’inexistència de duplicitat, d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera, i on es valori l’impacte en la despesa de les administracions públiques afectades.
 • del finançament corresponent, per a la qual cosa serà necessària l’existència de dotació pressupostària adequada i suficient en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

        3. La disposició o acord de delegació ha d’establir les causes de revocació o renúncia de la delegació. Entre les causes de renúncia hi                 ha l’incompliment de les obligacions financeres per part de l’Administració delegant o quan, per circumstàncies sobrevingudes, es                     justifiqui degudament la impossibilitat de portar a terme la delegació per l’Administració delegada, sense perjudici de l’exercici de les                 competències pròpies.
        4. L’efectivitat de la delegació requereix l’acceptació per part de l’ens local interessat.

Article 6

Exercici de les competències dels ens locals distintes de les pròpies o de les atribuïdes per delegació
 
 1. Perquè l’ens local pugui exercir competències distintes de les pròpies o de les atribuïdes per delegació ha d’obtenir prèviament:
 • L’informe sobre la inexistència de duplicitats o d’execució simultània del mateix servei públic amb una altra Administració, que ha d’emetre el departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d’Administració local.
 • L’informe sobre la sostenibilitat financera de les noves competències, que ha d’emetre el departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de tutela financera dels ens locals.
         2. En els supòsits d’una modificació substancial d’una activitat o servei que estigui prestant l’ens local, com a conseqüència d’una                          competència distinta que pogués generar l’existència de duplicitats en la seva prestació o afectar la sostenibilitat financera del conjunt              de la hisenda municipal, l’ens local ha de sol·licitar també ambdós informes preceptivament.
         3. Els informes tenen caràcter preceptiu i vinculant, per la qual cosa l’ens local no podrà exercir la competència si no s’obtenen aquests                 informes o si aquests són desfavorables.
 
Article 7

Sol·licituds dels informes previs
 
 1. L’ens local haurà de sol·licitar ambdós informes al departament de la Generalitat competent en matèria d’Administració local, el qual canalitzarà les relacions entre l’ens local sol·licitant i els departaments responsables d’emetre’ls.
 2. A la sol·licitud dels informes s’ha d’acompanyar la documentació següent:
 • Una memòria que valori la inexistència de duplicitats o d’execució simultània del servei públic o activitat objecte de l’exercici de la competència distinta sol·licitada. Aquesta memòria ha de justificar els aspectes següents:
– L’interès públic de l’ens local en l’exercici de la competència distinta sol·licitada per satisfer una necessitat dels veïns.
– Les característiques del servei públic o l’activitat objecte de l’exercici de la competència distinta sol·licitada.
– Les prestacions concretes que el servei públic o l’activitat generarà en la ciutadania.
– La incidència positiva del servei públic o l’activitat d’acord amb els principis de descentralització, proximitat, eficiència i eficàcia.
– Que el servei públic o l’activitat no estigui atribuït expressament per llei a una altra Administració pública ni que s’incorri en un supòsit d’execució simultània.
– Que l’ens local tingui garantida la prestació dels serveis mínims obligatoris que per llei li corresponen.
 • Una memòria que valori la sostenibilitat financera de la nova competència distinta sol·licitada. Aquesta memòria s’ha d’acompanyar dels informes següents:
– Informe de la intervenció local sobre costos i ingressos que suposa l’exercici de cada competència i el seu reflex, tant en el pressupost d’assumpció de la competència com en aquells previstos en el pla pressupostari a mitjà termini, exigit per la normativa sobre estabilitat pressupostària en vigor, i amb l’anàlisi de la incidència sobre els aspectes següents:
 
Estalvi net, romanent de tresoreria per a despeses generals i nivell de deute consolidat sobre ingressos corrents liquidats de l’ens local en els termes establerts en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i la resta de normativa vigent en matèria d’endeutament.
 
Regla de despesa, estabilitat pressupostària i nivell de deute públic, així com el període mitjà de pagament als proveïdors de l’ens.
 
Les dades generals del pla pressupostari a mitjà termini s’han d’acreditar mitjançant la tramesa dels models PR-0 i PR-1.2 (formulari número 9) que figuren a l’annex 4 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, i ha d’incloure les dades de la darrera liquidació pressupostària, i les previsions de l’exercici en curs i els tres següents. Aquestes previsions han d’incorporar l’efecte de l’exercici de les noves competències distintes de les pròpies o de les atribuïdes per delegació.
– Informe de la intervenció local, referit a les dades de la liquidació de l’exercici immediatament anterior, de totes les entitats que pertanyen al perímetre de consolidació en termes de Comptabilitat nacional, relatius als indicadors de solvència: estalvi net, romanent de tresoreria per a despeses generals i nivell de deute consolidat sobre ingressos corrents liquidats.
– Informe de la intervenció local, referit a les dades de la liquidació de l’exercici immediatament anterior, així com l’últim informe trimestral del pressupost corrent sobre el compliment de la regla de despesa, dels
objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic i període mitjà de pagament als proveïdors de l’ens.
 
Article 8

Procediment per a l’emissió dels informes previs
 1. Un cop rebuda la sol·licitud d’emissió dels informes previs, la direcció general competent en matèria de règim local l’examinarà. Si aquesta fos incompleta, requerirà a l’ens local sol·licitant que en el termini de deu dies esmeni la sol·licitud, amb indicació que si no ho fa se’l tindrà per desistit de la seva sol·licitud. La resolució que declari el desistiment de la sol·licitud serà adoptada per la persona titular del departament competent en matèria de règim local.
 2. Un cop examinada la sol·licitud o esmenada aquesta, si escau, la direcció general competent en matèria de règim local emetrà l’informe relatiu a la inexistència de duplicitats o d’execució simultània en el termini de 15 dies a comptar des de la seva recepció.
 3. En cas que l’informe relatiu a la inexistència de duplicitats o d’execució simultània sigui desfavorable, es notificarà a l’ens local sol·licitant, i no serà necessària l’emissió de l’informe sobre la sostenibilitat financera de la competència distinta sol·licitada.
 4. Si l’informe relatiu a la inexistència de duplicitats o d’execució simultània del mateix servei públic amb una altra Administració és favorable, es trametrà al departament competent en matèria de tutela financera dels ens locals perquè emeti, en el termini de 15 dies, l’informe sobre la sostenibilitat financera de la competència distinta sol·licitada.
 5. En qualsevol moment del procediment previ a l’emissió dels dos informes es podrà sol·licitar a l’ens local l’aportació de documentació complementària necessària per emetre’ls.
 6. La direcció general competent en matèria de règim local notificarà a l’ens local sol·licitant els informes emesos. El termini màxim per a la notificació d’ambdós informes serà de dos mesos a partir de la recepció de la sol·licitud en el departament de la Generalitat competent en matèria de règim local.
Sens perjudici de l’obligació de l’Administració de la Generalitat d’emetre ambdós informes, el venciment del termini màxim previst sense que aquests hagin estat notificats legitima l’ens local per entendre’ls desfavorables a l’efecte de la impugnació davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
 
        7. En cas que s’hagi de requerir a l’ens local sol·licitant l’esmena de deficiències i l’aportació de documentació complementària, se                         suspèn el termini per emetre els informes durant el temps de la recepció i la
            complementació del requeriment efectuat.
 
        8. Els informes han de ser degudament motivats i han d’establir, si escau, les condicions que siguin necessàries per possibilitar les                         activitats i la prestació dels serveis en exercici de la competència distinta de la pròpia o de la delegada sol·licitada.
 
Disposicions addicionals

Primera

Competències que els ens locals de Catalunya exercien com a pròpies abans de l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local
 
 1. Els ens locals de Catalunya seguiran exercint les competències pròpies atribuïdes per l’Estatut d’autonomia de Catalunya i per la legislació sectorial de Catalunya, vigents a l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.
 2. En l’àmbit d’aquestes competències, els ens locals de Catalunya poden mantenir la prestació dels serveis públics i el desenvolupament de les activitats.
Segona
 
Competències que els ens locals de Catalunya exercien com a delegades abans de l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local
 
Els ens locals de Catalunya seguiran exercint les competències delegades per l’Administració de la Generalitat que tenien atribuïdes a l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local, en els termes fixats en la delegació.

Tercera
 
Competències que els ens locals de Catalunya exercien com a distintes de les pròpies i de les atribuïdes per delegació abans de l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local
 
Els ens locals poden seguir prestant els serveis públics o desenvolupant les activitats que exercien, en data de l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, com a competència distinta de les pròpies i de les atribuïdes per delegació sempre que, amb la valoració prèvia dels ens locals, no s’incorri en supòsits d’execució simultània del mateix servei públic, que comptin amb suficient finançament i que quedi garantida la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda de l’ens local.
En aquest supòsit, no serà necessària la sol·licitud dels informes esmentats a l’article 6 d’aquest Decret llei.

Quarta
 
Competències que els ens locals de Catalunya exercien en matèria de serveis socials, ensenyament, salut i inspecció sanitària
 1. Les competències que, prèviament a l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, estiguin atribuïdes com a pròpies dels ens locals per l’Estatut d’autonomia de Catalunya i per les lleis sectorials catalanes en matèria de serveis socials, ensenyament, salut i inspecció sanitària, així com les delegades, continuaran sent exercides en els mateixos termes i condicions.
 2. Les competències que, prèviament a l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, no estiguin atribuïdes com a pròpies dels ens locals per l’Estatut d’autonomia de Catalunya i per les lleis sectorials catalanes en matèria de serveis socials, ensenyament, salut, i inspecció sanitària, seran assumides per la Generalitat de Catalunya en els termes que estableixin les normes reguladores del sistema de finançament de les comunitats autònomes i de les hisendes locals.
Mentre no entrin en vigor les normes reguladores del sistema de finançament esmentades i no es compleixin els terminis previstos en les disposicions transitòries primera, segona i tercera de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, els ens locals continuaran exercint aquestes competències en els mateixos termes i condicions.
 
Cinquena

Adaptació de convenis, acords i resta d’instruments de cooperació
En execució del que preveu la disposició addicional novena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, els convenis, els acords i la resta d’instruments de cooperació ja subscrits en el moment de l’entrada en vigor d’aquella norma, entre la Generalitat de Catalunya i els ens locals de Catalunya, que portin aparellat qualsevol tipus de finançament destinat a satisfer l’exercici de competències delegades o competències distintes de les pròpies i de les delegades, s’adaptaran, abans del dia 31 de desembre de 2014, al que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, de la forma en què s’estableix en les dues disposicions addicionals següents.
 
Sisena

Adaptació de convenis, acords i resta d’instruments de cooperació en què es financin competències delegades
 1. D’acord amb el que estableix l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, el conveni, acord o instrument de cooperació ja subscrit entre la Generalitat de Catalunya i l’ens local que porti aparellat qualsevol tipus de finançament de l’Administració de la Generalitat destinat a satisfer l’exercici de competències delegades, ha d’afegir, mitjançant addenda, una clàusula de garantia de compliment de les obligacions financeres o de compromisos de pagament de la Generalitat de Catalunya, consistent en l’autorització a l’Administració general de l’Estat per aplicar retencions en les transferències que li corresponen a Catalunya per aplicació del seu sistema de finançament, en els termes que en la dita clàusula s’estableixin.
 2. Prèviament a l’aprovació d’aquesta addenda serà preceptiu l’informe del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de tutela financera dels ens locals, que sol·licitarà el departament competent en la matèria objecte del conveni, acord o instrument. Aquest informe s’ha d’emetre en el termini de 15 dies des de la recepció de la sol·licitud.
   
En el cas d’entitats instrumentals, aquest informe serà sol·licitat pel departament al qual estigui adscrita l’entitat.
 
En cas que el departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de tutela financera dels ens locals hagi de requerir a l’ens local l’aportació de documentació complementària per emetre l’informe, se suspèn el termini per emetre l’informe durant el temps de la recepció i la complementació del requeriment efectuat.
 
        3. En el cas que la delegació s’hagués instrumentat mitjançant norma, amb rang de llei o de reglament, no és d’aplicació el que preveuen              les disposicions addicionals cinquena, sisena i setena d’aquest Decret llei.
 
Setena

Adaptació de convenis, acords i resta d’instruments de cooperació en què es financin competències distintes de les pròpies i de les delegades
 
 1. El conveni, acord o instrument de cooperació ja subscrit entre la Generalitat de Catalunya i l’ens local que porti aparellat qualsevol tipus de finançament de l’Administració de la Generalitat destinat a satisfer l’exercici de competències distintes de les pròpies o de les atribuïdes per delegació ha d’afegir, mitjançant addenda, els aspectes següents:
 • Una valoració favorable sobre la necessitat de continuar col·laborant en els serveis o activitats que es presten en exercici de les dites competències. En tot cas, aquesta valoració ha de justificar la inexistència de duplicitats o la no execució simultània dels mateixos serveis o activitats que es presten en exercici de la competència distinta.
 • Una clàusula de garantia de compliment de les obligacions financeres o de compromisos de pagament de la Generalitat de Catalunya, consistent en l’autorització a l’Administració general de l’Estat per aplicar retencions en les transferències que li corresponen a Catalunya per aplicació del seu sistema de finançament, en els termes que en la dita clàusula s’estableixin.
         2. Prèviament a l’aprovació d’aquesta addenda, serà preceptiu l’informe de l’ens local, en què es ponderi que els serveis o activitats que              es presten en exercici de les dites competències no posen en risc la sostenibilitat
             financera del conjunt de la hisenda municipal, en els termes que es recullen en els articles 4.5 i 7.2.b) d’aquest Decret llei.
 
Si l’ens local n’aprecia un risc, serà preceptiu l’informe del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de tutela financera dels ens locals, que sol·licitarà el departament competent en la matèria objecte del conveni, acord o instrument. Aquest informe és vinculant i s’ha d’emetre en el termini de 15 dies des de la recepció de la sol·licitud.
 
En cas que el departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de tutela financera dels ens locals hagi de requerir a l’ens local l’aportació de documentació complementària per emetre l’informe, se suspèn el termini per emetre l’informe durant el temps de la recepció i la complementació del requeriment efectuat.
 
         3. En el cas que la valoració o l’informe previstos en l’apartat anterior siguin negatius o desfavorables, el conveni quedarà sense efectes              a 31 de desembre de 2014.
 
Vuitena

Règim especial de l’Aran
 
D’acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, el territori de l’Aran té una organització pròpia derivada dels drets històrics i del seu règim jurídic especial, que garanteix igualment el respecte i manteniment de la gestió de les competències i serveis que han estat assumides en desenvolupament d’aquest règim d’autogovern recollit a l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
 
Disposició final
 
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.
 

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.