En el marc del PECT “Girona, Patrimoni Actiu” l’Ajuntament d’Anglès va contractar una Tècnica de Projectes que hi dedica el 80% de la seva jornada laboral

0
24

L’Ajuntament d’Anglès es troba en procés d’execució de l’Operació 7 del PECT “Girona, Patrimoni Actiu”. Aquesta operació, denominada “Recuperació i posada en valor social, cultural i turística del patrimoni industrial de la colònia Burés”, compta amb el cofinançament del 50% del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 en virtut de la Resolució de 12 d’abril de 2021, dictada pel Departament de Presidència, per la qual es resol el procediment de selecció dels projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i als quals s’atorga subvenció amb càrrec al pressupost de la Generalitat de Catalunya. I per altra banda, la Diputació de Girona també cofinança l’actuació en un 25%.

En aquest context, l’Ajuntament d’Anglès va contractar una Tècnica de Projectes perquè gestionés l’execució de totes les actuacions que integren aquesta Operació 7, dirigides a la creació del Centre Museístic i d’Interpretació Burés.

La contractació es va realitzar mitjançant el corresponent procés de selecció, és a dir, mitjançant el procediment de concurs d’oposició lliure. I a les bases de la convocatòria per ocupar aquesta plaça es van detallar les següents funcions del lloc de treball:

 • Planificació, gestió, seguiment i execució del projecte PECT/FEDER Patrimonial sobre la Burés 2021/23, compliment i justificació de la subvenció.
 • Coordinació i gestió del projecte de museïtzació en relació als aspectes administratius, econòmics i de contextualització.
 • Coordinació dels continguts museogràfics del projecte.
 • Participació en reunions en nom del projecte i de l’Ajuntament d’Anglès.
  Posar en valor el patrimoni etnològic vinculat amb la Burés.
 • Gestió de l’espai.
 • Programació i gestió “Viu la Burés”.
 • Planificació d’altres projectes del municipi.
 • Desenvolupar el pla d’execució dels projectes del municipi amb un fil conductor.
 • Desenvolupar el pla de comunicació interna i externa dels projectes.
 • Dirigir projectes, des de la planificació fins al tancament.
 • Coordinar els recursos disponibles (humans i econòmics, interns i externs).
 • Coordinació amb els equips externs del MNACTEC i empresa de museografia.
 • Decidir les eines i definir les metodologies que s’empraran per a la gestió del projecte.
 • Avaluar els riscos i desenvolupar un pla de contingències.
 • Monitoritzar l’execució del projecte (temps, cost, recursos i qualitat) i corregir
  desviacions.
 • Supervisar la qualitat tant del resultat com dels processos.
 • Promocionar el actius del municipi que puguin representar un atractiu turístic (patrimoni arquitectònic i industrial, patrimoni natural, vies verdes i cicloturisme, gastronomia, cultura) i relacionar-los amb el projecte.
 • Preparar informes tècnics i elaborar les propostes per millorar la gestió.
 • Dissenyar i implementar els processos (procediments, indicadors i documents) corresponents al seu àmbit de responsabilitat.
 • Definir i impulsar projectes i accions transversals amb altres àmbits de l’ajuntament.
 • Participar en totes aquelles comissions i espais de coordinació en els que estigui designat/da, aportant la informació i coneixement necessaris per a un millor funcionament municipal en l’àmbit de les seves competències.
 • Donar suport en la tramitació dels expedients de l’àrea.
 • Realitzar tasques tècnic-administratives, inclosa la realització dels plecs de prescripcions tècniques per la licitació de subministraments o serveis Butlletí Oficial de la Província de Girona relacionats amb el centre i ser-ne el responsable del contracte. Cercar, captar i gestionar finançament extern, ajuts i subvencions, relatiu al desenvolupament local.
 • Proposar, dissenyar, planificar, pressupostar i redactar projectes culturals, de promoció econòmica, de fires i mercats, de turisme i, d’esports, que comptin amb la participació del teixit socioeconòmic del municipi.
 • Proposar, impulsar i coordinar accions encaminades a la promoció del municipi.
 • Supervisar, controlar i gestionar les justificacions econòmiques de tots els ajuts que es gestionin des de l’Àrea.
 • Coordinar-se amb altres tècnics de l’Àrea o de la resta de l’Ajuntament, quan sigui necessari, per al desenvolupament d’actuacions, i la seva publicació i difusió.
 • Un cop posat en funcionament el centre d’interpretació, des de l’oficina: informar turistes; informar centres educatius i altres col·lectius per visites en grup; difondre l’oferta cultural.
 • I en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes pels seus caps o per la normativa legal i que s’adeqüin al seu grup i categoria legal.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.