07.09.16 – BARCELONA • Barcelonès

Generalitat, sindicats i entitats municipalistes signen l’acord que permetrà cobrar mil euros mensuals a 3.725 persones en atur participants del programa Treball i Formació del SOC

0
186

La consellera Dolors Bassa destaca que “hem augmentat el pressupost fins els 40 milions d’euros i volem aconseguir una inserció laboral efectiva i treball digne amb un salari de mil euros, que hauria de ser el salari mínim interprofessional”

L’augment salarial i la millora de drets està en consonància amb la resolució del Parlament de Catalunya que va instar el Govern a avançar cap a un nou salari mínim català equivalent al 60% del salari mitjà

La durada de les contractacions serà de 6 mesos a 12 mesos, en funció del col·lectiu al que s’adreci segons els perfils prioritaris del programa
 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, els sindicats UGT i CCOO, i les entitats municipalistes FMC i AMC han signat avui l’acord mitjançant el qual les persones en atur contractades en el marc del programa Treball i Formació promogut pel SOC cobraran, com a mínim, mil euros mensuals.
 
Han signat l’acord, la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa; el secretari general de CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego; el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros; el vocal de la comissió de promoció econòmica i ocupació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, Isidre Serra; i la Presidenta de l’Àmbit de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la Federació de Municipis de Catalunya, Esther Pujol.
 
La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha remarcat que “enguany hem augmentat el pressupost de Treball i Formació fins els 40 milions d’euros, 10 més que l’any passat, i volem aconseguir una inserció laboral efectiva amb treball digne”.
 
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya finança el salari brut, pagues extraordinàries, jornada completa, durada del contracte i despeses de la cotització a la Seguretat Social d’unes 3.725 persones en atur que seran contractades per les entitats locals catalanes.
 
Dolors Bassa ha posat l’accent en la importància d’aquest acord perquè “per primera vegada passem d’un salari mensual de 850 als mil euros, que és el que hauria de ser el salari mínim interprofessional”.
 
A més, ha afegit la consellera, “l’acord és important perquè és una prova de la concertació social i des del Departament continuarem fent acords amb programes del SOC que combinin ocupació digne i formació”.
 
Millora salarial, contractual i de drets
 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha decidit impulsar la millora del salari i establir una retribució mínima de mil euros mensuals, superant els 850 euros establerts fina ara, per incentivar la contractació de les persones que han estat especialment castigades per la crisi.
 
Aquesta decisió s’ha pres en consonància amb la resolució del Parlament de Catalunya que va instar el Govern a avançar cap a un nou salari mínim català equivalent al 60% del salari mitjà, aproximadament mil euros al mes, així com impulsar aquest objectiu per mitjà de l’acord pel diàleg social permanent.
 
La durada de les contractacions serà d’un mínim de sis mesos i un màxim de dotze mesos, en funció del col·lectiu al que s’adreci segons els perfils prioritaris indicats al programa Treball i Formació.
 
A més, gràcies a la participació en aquest programa, quan finalitzi el contracte les persones tindran dret a percebre una indemnització de quantia equivalent a la part proporcional de la quantitat que resultaria d’abonar dotze dies de salari per cada any de servei.
 
Els llocs de treball ocupats en virtut del programa Treball i Formació no correspondran en cap cas a llocs estructurals de les entitats locals contractants, i hauran d’estar directament relacionats amb l’interès social que persegueix el projecte.
 
Les activitats del programa pel que es podran fer les contractacions hauran de començar abans del 31 de desembre de 2016 i finalitzar com a màxim el 30 de juny de l’any 2017 per al cas de les accions de sis mesos de durada o el 30 de desembre de 2017 per les de durada de 12 mesos.
 
Treball i Formació
 
El programa Treball i Formació és una política activa d’ocupació promoguda pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) que s’adreça a les persones en atur que han exhaurit la prestació i/o el subsidi d’atur.
 
L’objectiu és capacitar la persona d’experiència laboral i formació en el decurs de la seva participació en el programa a través d’una contractació per portar a terme actuacions de caràcter temporal d’interès general i social.
 
El SOC ha impulsat el programa Treball i Formació per afrontar l’increment del nombre de persones en atur de llarga durada per incorporar-les al mercat de treball com a mesura d’inserció laboral.
 
Compartint la voluntat dels sindicats i de les entitats municipalistes, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant el SOC, han decidit millorar la qualitat de les contractacions en el marc d’aquest programa.
 
La finalitat és incrementar l’ocupabilitat efectiva de les persones proporcionant una feina  que, per les seves condicions, tindrien grans dificultats per trobar-la i, d’aquesta manera, puguin adquirir experiència professional.
 
Persones beneficiàries
 
Es poden beneficiar del programa, amb caràcter prioritari per accions de 12 mesos de durada, les persones en atur majors de 55 anys que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi per desocupació, i que no tenen la cotització suficient per a que se’ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin als 65 anys.
 
També se’n poden beneficiar, amb contractes de 6 mesos, les persones en atur  entre 45 i 55 anys que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi per desocupació. Excepcionalment, si no hi ha col·lectiu de majors de 45 anys, podran participar-hi persones menors de 45 anys que hagin exhaurit la prestació.
 
Així mateix, se’n podran beneficiar les persones que reben la renda mínima d’inserció (RMI) amb un contracte de dotze mesos per les que tenen més de 55 anys, i de sis mesos les que tenen menys de 55 anys.
 
Entre el col·lectiu perceptor de la Renda Mínima d’Inserció, tindran caràcter preferent les dones amb càrregues familiars i les persones que estiguin en fase d’esgotar el termini màxim de percepció de la RMI.

 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.