29.10.19 – BARCELONA • Barcelonès

L’AMB aprova el ple del Consell metropolità les ordenances fiscals de cara al 2020, per finançar serveis del territori i competències estratègiques com la lluita contra la contaminació atmosfèrica, la gestió de residus i el cicle integral de l’aigua

0
346

S’aproven provisionalment les taxes per a la gestió metropolitana de les zones de baixes emissions, vinculada a la tramitació d’autoritzacions d’accés i circulació a la ZBE Rondes de Barcelona

El Consell Metropolità també aprova provisionalment la revisió de la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR), que augmenta un 5% a causa de l’increment del cànon de residus

L’ordenança reguladora del Tribut Metropolità també ha estat debatuda i aprovada durant el ple amb un nou tipus impositiu del 0,168%

L’AMB dóna llum verda a una reducció del 4,95% en la tarifa d’aigua a la metròpoli

L’AMB aprova la taxa per a la gestió d’autoritzacions d’accés i circulació dels vehicles més contaminants i estrangers a la ZBE Rondes BCN

L’Ordenança Fiscal que regula la taxa per a la gestió metropolitana de les zones de baixes emissions, s’aplicarà, per primera vegada, amb la zona de baixes emissions Rondes de Barcelona (ZBE Rondes BCN). Aquesta s’activarà de forma permanent, de dilluns a divendres laborables de 7 a 20h, a partir de l’1 de gener de 2020.

Aquesta taxa està vinculada a la tramitació d’autoritzacions d’accés i circulació a la ZBE Rondes de Barcelona. Des de l’AMB, es recorda que s’ha creat i properament s’activarà el Registre Metropolità, que és la plataforma tecnològica gestionada per l’AMB que vetllarà pel control i compliment d’accés i circulació a la ZBE Rondes BCN. “Serà mitjançant aquest Registre Metropolità on els ciutadans que no els hi correspongui etiqueta ambiental de la DGT, i els estrangers, s’hauran d’inscriure i, posteriorment, podran tramitar les seves autoritzacions per poder accedir i circular dins la ZBE Rondes BCN”, ha exposat el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB, Antoni Poveda.

Diferents tipologies d’autoritzacions

L’ordenança fiscal de l’AMB contempla, en base als costos, dos categories d’autoritzacions: autoritzacions sense cost, a 0€, i autoritzacions amb un cost determinat.

Dins de les autoritzacions sense cost, a 0€, s’inclouen els vehicles PMR (vehicle mobilitat reduïda), els vehicles de servei (serveis mèdics, funeraris, bombers, policia i cossos i forces de seguretat de l’Estat) i autoritzacions temporals per a activitats o vehicles especials. Tot i que tots aquestes vehicles estan exempts de pagar la taxa, sí que s’hauren d’inscriure al Registre Metropolità de la ZBE Rondes de Barcelona, per evitar que els hi arribi sancions.

De les autoritzacions amb cost, s’estableixen dos categories, que poden ser complementàries i tenen en compte també els casos de persones amb rendes baixes:

  • Les autoritzacions diàries, fins un màxim de 10 dies l’any, per a aquells vehicles que no els hi correspon distintiu ambiental de la DGT. Cada autorització diària tindrà un cost de 2€ per poder accedir i circular dins l’àmbit ZBE Rondes de BCN. No obstant, s’estableixen bonificacions per als residents a la ZBE Rondes de BCN amb rendes baixes. En aquest cas, la bonificació per rendes baixes és d’1 € per als que titulars dels vehicles més contaminants (L, M1 i N1 sense distintiu ambiental DGT) censats a l’àmbit ZBE Rondes de BCN, que acreditin una renda de la unitat familiar inferior al doble de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) vigent. I les autoritzacions diàries seran totalment gratuïtes per als que la tinguin inferior a l’IPREM més un 10% de l’IMPREM vigent.
  • Autoritzacions per als vehicles estrangers, que no es regeixen per les etiquetes ambientals de la DGT. En aquest cas, els vehicles estrangers hauran d’abonar 5 euros per a la gestió de comprovar que compleixin els mateixos requeriments tecnològics que els vehicles estatals. Aquesta gestió determinarà si el seu vehicle compleix la normativa i disposaria o no de l’etiqueta ambiental de la DGT. En el cas de complir els requisits, podrà accedir i circular lliurement per la ZBE Rondes de Barcelona. En cas de no complir les condicions, haurà de sol·licitar a banda, les autoritzacions diàries, a un preu també de 2 euros  cadascuna, també fins a un màxim de 10 l’any.

*L’AMB recorda que els exempts de taxa TAMBÉ hauran d’inscriure’s al Registre Metropolità, per evitar sancions.

Els vehicles als que no els correspongui etiqueta ambiental de la DGT disposaran de fins a 10 autoritzacions diàries al llarg de l’any per accedir a la ZBE Rondes de Barcelona. En aquests casos, l’AMB estableix una taxa de 2 euros per cobrir els costos de gestió de cada autorització diària que es concedeixi, i contempla bonificacions per a les rendes més baixes.

Els vehicles de persones amb mobilitat reduïda (PMR) i de serveis (mèdics, funeraris, bombers, policia i cossos de seguretat) estaran exempts de pagar la taxa, però si que s’hauran d’inscriure al Registre Metropolità, perquè hi consti l’excepció i no se’ls sancioni

Els vehicles estrangers hauran d’abonar 5€ per comprovar si el seu vehicle compleix amb la normativa i si li correspondria o no etiqueta ambiental. En cas negatiu, haurà d’abonar també l’autorització diària.

La TMTR augmenta a causa de l’increment del cànon de residus

El Consell Metropolità ha aprovat incialment la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR), gestionada per l’AMB. Amb la modificació aprovada avui, l’augment lineal de l’import d’aquesta taxa serà d’un 5% a partir de l’1 de gener del 2020.

Aquesta taxa és abonada tant pels domicilis particulars com per les activitats econòmiques i contribueix a finançar el tractament dels residus recollits pels municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona. Actualment, 1.200.000 domicilis i 150.000 activitats econòmiques paguen –a través del rebut de l’aigua– la TMTR. Les tarifes de la ciutadania de cada municipi es modulen en funció de la quantitat de residus produïts a cada localitat, i del nivell de recollida selectiva assolit; així, com menys residus es produeixen i més recollida selectiva es realitza, més baixa és la TMTR. En el cas de les activitats econòmiques s’estableixen diferents categories i tarifes en funció del tipus i quantitat de residus produïts.

La principal raó de l’augment acordat per al 2020 és l’increment del cànon de disposició final de l’Agència de Residus de Catalunya, que augmenta en un 14% respecte l’any anterior. Aquest cànon, recaptat pel govern de la Generalitat, grava els residus abocats i incinerats i fa augmentar, any rere any, els costos de tractar els residus no recollits selectivament.
El 2018, la ciutadania metropolitana va generar 460 kg de residus per persona; un total d’1,56 milions de tones amb un cost de 139 milions d’euros. La recollida selectiva al territori metropolità se situa en un 35,5% en xifres de 2018, encara molt lluny del 50% de reciclatge que exigeix la Unió Europea l’any 2020.

Per tal d’incrementar els nivells de recollida selectiva i de contenir els costos del tractament de residus en els anys vinents, l’AMB ha aprovat també la contractació de l’elaboració de plans d’actuació per cadascun dels municipis metropolitans. Aquests plans  definiran el desplegament de nous sistemes de recollida selectiva individualitzada –porta a porta o amb contenidors intel·ligents– que permetran arribar al 55% de recollida selectiva el 2025, d’acord amb l’establert al PREMET25 (Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Municipals 2019-2025).

Actualment, la TMTR només cobreix aproximadament un 85% del cost de tractament de residus generats en els domicilis particulars i comerços de l’àrea metropolitana. La resta corre a càrrec del pressupost general de l’AMB.
 
Revisió de l’ordenança fiscal del tribut metropolità

El Consell Metropolità també ha aprovat provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora del tribut metropolità (TM), que implica un canvi en el tipus impositiu.

El tipus impositiu d’aquest impost, que s’aplica a l’import que la ciutadania ja paga per l’IBI (Impost de Béns Immobles), passa a ser del 0,160% el 2019 al 0,168% de cara al 2020.

No obstant això, l’ordenança estableix una reducció en la fórmula de càlcul dels imports, de manera que l’increment màxim en la quota pagada per la ciutadania no superi en cap cas el 5%.

El tribut metropolità s’estableix per a finançar la prestació dels serveis metropolitans tant en l’àmbit de la mobilitat com en el de l’espai públic i infraestructures. A partir d’aquest mes d’octubre, aquest impost s’ha estès als municipis de la 2a corona metropolitana, fet que implica una mateixa obligació per part de tots els ciutadans metropolitans en la contribució econòmica per finançar els serveis públics.

Rebaixa d’un 4,95% en les tarifes d’aigua potable a la metròpoli

Durant el Ple també s’ha aprovat de forma definitiva l’Ordenança fiscal per regular les tarifes  de subministrament d’aigua potable als trenta sis municipis que conformen l’AMB, així com també els altres drets econòmics per la prestació d’activitats connexes. Aquesta ordenança regula els aspectes bàsics per garantir els processos de determinació de les tarifes i del seu cobrament.

De cara al 2020, les tarifes del subministrament d’aigua dels 23 municipis abastits per Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana de gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A., experimentaran una reducció de preus del 4,95%, la qual cosa suposarà un total de 16 milions d’€ d’estalvi per a la ciutadania.

Les reduccions en la tarifa acumulades des de l’any 2015 sumen un 9%, i s’emmarquen en la línia de successives rebaixes dels darrers anys. A efectes pràctics, la ciutadania pagarà el 2020 aproximadament quasi 32 M€ menys del que haurien de pagar si no s’haguessin corregit els excessos tarifaris des del 2015, i si es té en compte l’IPC acumulat des de 2015 l’estalvi ciutadà serà de 51,5 M€ l’any 2020.

L’AMB ha rebaixat la els preus proposats per l’empresa en diferents partides del servei, com ara l’energia elèctrica, les assessories, els treballs de manteniment per a tercers i les partides de publicitat.

 

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.