Barcelona • Barcelonès

S’aprova la llei reguladora dels mitjans de protecció dels alertadors i la implantació de canals d’alerta a les administracions locals

0
1302

23 febrer de 2023

Mitjançant la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, l’Estat espanyol ha transposat a l’ordenament estatal la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 d’octubre de 2019, popularment coneguda com a Directiva d’alertadors.

La nova Llei d’alertadors té per finalitat atorgar una protecció adequada a les persones que informin sobre irregularitats o fraus en el si de les organitzacions, i enfortir la cultura de la informació i els sistemes d’integritat institucional.

Per complir amb aquests objectius, la llei disposa que totes les administracions públiques han de disposar de sistemes interns d’informació que permetin als denunciants informar sobre accions o omissions que constitueixin infraccions. Els sistemes d’informació hauran de garantir la confidencialitat de la identitat dels denunciants i dels tercers mencionats a la comunicació, i de les actuacions que es desenvolupen en la gestió i tramitació de la comunicació. Així mateix, els canals interns d’informació hauran de permetre presentar comunicacions de forma anònima.

La llei d’alertadors estableix que per mitjà dels sistemes interns d’informació es podran presentar comunicacions relatives a accions o omissions que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea (en els termes definits en la norma), infraccions penals, o infraccions administratives greus o molt greus.

L’àmbit personal d’aplicació de les mesures de protecció que articula la llei inclou les persones informants que treballen al sector públic o privat i que obtinguin informació en un context laboral o professional. En aquest sentit, la norma fa referència explícita als empleats públics o treballadors per compte aliè, autònoms, accionistes, partícips, i membres dels òrgans d’administració, direcció o supervisió de les empreses (incloses les empreses públiques), i contractistes, subcontractistes i proveïdors, entre altres col·lectius.

La llei d’alertadors regula, entre altres qüestions, els requisits que han de complir els sistemes interns d’informació, el procediment de tramitació de les comunicacions, i les mesures de protecció a què es poden acollir les persones que comuniquin o revelin infraccions en el si de les organitzacions, entre les que convé destacar la prohibició de represàlies, mesures de suport com l’assessorament i assistència efectiva en la gestió de la comunicació, el suport jurídic en processos penals, i el suport financer i psicològic si es considera oportú.

Com s’ha exposat anteriorment, la norma no diferencia entre tipologies d’administracions públiques, ni entre mides de municipis, però permet que els municipis de menys de 10.000 habitants mancomunin la gestió del sistema intern d’informació entre si o amb altres administracions públiques de la mateixa Comunitat Autònoma.

També preveu la creació de canals externs d’informació, gestionats per organismes especialitzats en la lluita contra el frau, i que en el cas de Catalunya es preveu que assumeixi l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Per donar suport al compliment de la llei d’alertadors, el Consorci Administració Oberta de Catalunya ha posat a disposició dels ens locals el servei de “Bústia ètica” que es configura com un sistema intern d’informació que compleix amb els requisits tècnics de la nova llei. Des de l’ACM col·laborem amb el Consorci AOC, en el marc de la Xarxa de Governs Transparents, per desenvolupar el model d’organització i funcionament del canal d’alertes en els ens locals.

La Llei preveu una Vacatio legis  fins l’1 de desembre de 2023 per a la seva aplicació a les administracions locals. Des de l’ACM i des de la Fundació Transparència i Bon Govern aprofitarem aquest termini per a posar a disposició recursos formatius, guies, models de documents i assessorament per a facilitar el compliment de la Llei 2/2023 i acompanyar els Ajuntaments en el procés d’implantació dels canals d’alertes. En aquesta línia, durant el mes de març, organitzarem una primera jornada per a donar a conèixer en profunditat l’abast de la Llei.

Font: ACM

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.