Subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta, amb la instal·lació de comptadors

0
139

20.11.20
 
La Resolució 2922/2020, de 17 de novembre, publicada al DOGC número 8275, de 10 de novembre, aprova les bases d’una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta, amb la instal•lació de comptadors que consten per annex. L’esmentada aprovació i la convocatòria de les subvencions regulades per les bases resten condicionades al compliment del que preveu l’article 92.6 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. I delega en la Direcció de l’Agència Catalana de l’Aigua la facultat per aprovar i publicar la convocatòria de la línia de subvencions
 
Poden ser objecte de subvenció les inversions realitzades pels ens locals, o per les agrupacions d’ens locals, derivades de l’execució de les actuacions d’inversions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta, amb la instal·lació de comptadors, que garanteixin una informació precisa sobre el consum o utilització d’aigua als sistemes d’abastament en alta, i que es relacionen a continuació:
 
­ La implantació i posada en servei de comptadors a les captacions i a les sortides dels dipòsits de regulació dels sistemes d’abastament en alta, incloent-hi l’obra civil necessària, de conformitat amb la Guia tècnica de comptadors, mesuradors i limitadors de cabal, de l’Agència Catalana de l’Aigua, publicada a la pàgina web de l’Agència Catalana de l’Aigua.
 
­ La implantació o adaptació dels sistemes de telecontrol dels cabals mesurats, i l’adquisició del programari de tractament de les dades, de conformitat amb la Guia tècnica de comptadors, mesuradors i limitadors de cabal, de l’Agència Catalana de l’Aigua.
 
No són objecte de subvenció:
 
a) La instal·lació de comptadors que serveixin només per al control intern de processos en instal·lacions de tractament d’aigua.
 
b) La instal·lació de comptadors fora de l’àmbit considerat com a sistema d’abastament en alta.
 
c) La instal·lació de comptadors en aquelles captacions previstes a les actuacions que han estat beneficiàries de subvenció en el marc d’alguna de les convocatòries de subvencions vigent de l’Agència Catalana de l’Aigua adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta.
 
d) L’impost sobre el valor afegit (IVA) de les inversions sol·licitades.
 
e) El cost d’adquisició dels terrenys necessaris per a l’execució de l’actuació proposada.
 
Les inversions objecte de subvenció s’han de realitzar i justificar en el període comprès entre l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i 18 mesos a comptar de l’endemà de la notificació de l’atorgament de la subvenció de conformitat amb el que preveuen aquestes bases.
 
L’objecte de subvenció pot ser objecte de contractació total o parcial amb terceres persones, tot respectant el que preveuen els apartats 3, 4, 6 i 7 de l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.